Regulamin sklepu

Regulamin

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy NA WYPAD Z PSEM, dostępny pod adresem internetowym www.nawypadzpsem.pl , prowadzony jest przez Agnieszkę Kosak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agencja Kreatywna Agnieszka Kosak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 645 231 20 66.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2 Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Kreatywna Agnieszka Kosak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 645 231 20 66.
 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nawypadzpsem.pl
 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się̨ na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są̨ wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę̨ Sprzedaży rozumie się też– stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@nawypadzpsem.pl

2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email.

 • 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu laptop, pc, smartphone, tablet, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookie.

 • 5 Informacje ogólne 

Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 • 6 Koszty zamówień

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są̨ cenami brutto (uwzględniają̨ podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się̨ cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę̨ lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową̨ (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 • 7 Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:

wejść do Sklepu;

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klikną

́ przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) ;

Złożyć Zamówienie bez rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

klikną

przycisk “Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

 • 8 Oferowane metody płatności 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Przelewy24.pl

 • 9 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą̨ Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia produkt zostaje wysłany do Klienta.

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, bez podania przyczyny.
 • 11 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży są produkty dostępne w asortymencie Sklepu.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji poprzez adres e-mail sprzedawcy sklepu. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
 • 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą̨ być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w jeżyku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają̨ na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę̨ za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.